Podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, zásady používání souborů cookie

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je spolek ENDO Talks CZ, z.s. se sídlem Radhošťská 9, Praha 3 Vinohrady, IČ:09937773, zapsaný ve Spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze (dále jen „ENDO Talks“ nebo „pacientská organizace“).
  2. Kontaktní údaje pacientské organizace jako správce osobních údajů jsou adresa: Radhošťská 9, Praha 3 Vinohrady, email: misha@endotalks.cz.
  3. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti Endo Talks nebo podporuje činnost či aktivity Endo Talks či vyjadřuje svůj postoj připojením se k obsahu výzev.
  4. Všechny poskytnuté údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejm. nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  5. Správce získává osobní údaje od subjektů osobních údajů, příp. tyto propojuje s údaji z volně přístupných veřejných rejstříků. Správce prohlašuje, že nedochází k profilování osobních údajů.
 2. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ, PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  ENDO TALKS ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE O NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍCH OSOB NA ZÁKLADĚ DÁLE UVEDENÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ A PRO UVEDENÉ ÚČELY:

  1. v případě, že se přihlásíte k odběru novinek a sdělen o aktivitách a činnosti Endo Talks :
   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, pro účely informování o novinkách dění v pacientské organizaci, jeho aktivitách a činnosti;
  2. případě, že budete chtít Endo Talks poskytnout dobrovolnickou pomoc:
   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje na základě oprávněného zájmu pacientské organizace pro účely informování o novinkách dění v pacientské organizaci, jejích aktivitách a činnosti;
  3. v případě, že se připojíte k výzvám Endo talks elektronickou registrací:
   zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním pro účely prosazování obsahu takových výzev jako podnětů pro státní orgány s vyjádřením přání a názorů jejich účastníků a pro účely informování o činnosti spolku a možnostech Vašeho dalšího zapojení;
  4. v případě účasti v online debatách:
   zpracováváme zejména identifikační údaje na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním pro účely informování veřejnosti o projednávaných tématech a aktivitách pacientské organizace;
  5. v případě poskytnutí daru pacientské organizace:
   zpracováváme identifikační osobní údaje dárců na základě plnění smlouvy pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících z darovací smlouvy, na základě právní povinnosti pro účely plnění účetních a daňových předpisů, na základě oprávněného zájmu spolku pro účely vedení evidence dárců Endo talks.
 3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Jednotlivé osobní údaje jsou zpracovávány po následující dobu:
  2. v případě odběru novinek a sdělení o aktivitách a činnosti spolku po dobu trvání uděleného souhlasu (do okamžiku odhlášení se z odběru), nejdéle však po dobu deseti let od jeho poskytnutí;
  3. v případě dobrovolnické podpory ve formě účasti na akcích, poskytnutí příběhu, psaní textů nebo online sdílení obsahu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po ukončení smlouvy, nejdéle po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, a ve vztahu k odběru novinek a sdělení o aktivitách a činnosti spolku současně nejdéle do okamžiku odhlášení se z odběru;
  4. v případě účasti v online debatách po dobu trvání uděleného souhlasu (do jeho odvolání či uplatnění práva na výmaz), nejdéle však po dobu tří let od jeho poskytnutí;
  5. v případě poskytnutí daru pacientské organizace po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po ukončení smlouvy, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu či v souvislosti s účetními a daňovými předpisy až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila poslední transakce.
 4. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zpracování osobních údajů provádí Endo talks, osobní údaje však pro Endo talks mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které pacientská organizace využívá nebo využívat bude. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Analytické soubory cookies: analytické cookies pomáhají spolku vylepšit naše webové stránky na podkladě vyhodnocení chování jejich uživatelů. Data zjištěná jejich prostřednoctvím jsou anonymizována. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Spolek pracuje pouze s cookies v anonymizované podobě. Nedokážeme z nich tak zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout.
 5. POUŽÍVANÉ NÁSTROJE COOKIES
  1. Na našich webových stránkách používáme pro zlepšení jejich funkčnocti a uživatelské přívětivosti nástroj cookies (malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek). Používáme krátkodobé i dlouhodobé cookies – podle doby, po kterou zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči.(Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve Vašem prohlížeči do jeho uzavření, poté dojde k jejich vymazání. Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.) Na webu spolku používáme tyto cookies: Technické soubory cookies – k tomu, aby webové stránky spolku fungovaly správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil a přihlásit se do něj), používáme technická cookies. Bez nich by nebyla zajištěna základní funkčnost webu spolku. Tyto cookies jsou aktivní vždy, jejich zpracování nelze odmítnout právě z důvodu zajištění funkčnosti. Funkční soubory cookies – abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli opětovně nastavovat své preference (např. nastavení jazyka), pomáhají Vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale jejich účelem je zpříjemnit a ulehčit Vám návštěvu našich stránek. Zpracování těchto cookies lze odmítnout. Analytické soubory cookies: analytické cookies pomáhají spolku vylepšit naše webové stránky na podkladě vyhodnocení chování jejich uživatelů. Data zjištěná jejich prostřednoctvím jsou anonymizována. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Spolek pracuje pouze s cookies v anonymizované podobě. Nedokážeme z nich tak zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil apod.) Zpracování těchto cookies lze odmítnout.
 6. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Máte právo požadovat od pacientské organizace přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR, tj. získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a zajistit přístup k nim.
  2. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů které jsou pacientskou organizací na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a to zasláním emailu na emailovou adresu misha@endotalks.cz nebo dopisu na adresu Endo talks: Radhošťská 9, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
  3. Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
  4. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 21 GDPR.
  5. Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
  6. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
  7. Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
  8. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  9. Bližší informace o Vašich právech lze nalézt také na stránkách ÚOOÚ: www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
 7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Pacientská organizace prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Pacientská organizace přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Pacientská organizace prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10.3.2021.